Bude kríza priať open source produktom?

(Publikovane v ITnews/Infoware)

Tak ako sa spo­ma­ľu­je rast eko­no­mík, aj vý­skum­ná a po­ra­den­ská spo­loč­nosť v ob­las­ti IT Gar­tner zni­žu­je svo­je od­ha­dy ras­tu vý­dav­kov na IT. Je tu však seg­ment, pri kto­rom sa ďa­lej pred­pok­la­dá dy­na­mic­ký rast. Open sour­ce sof­tvér sa pre­sa­dzu­je aj v ob­las­tiach, kde eš­te do­ne­dáv­na do­mi­no­va­li os­ved­če­ní do­dá­va­te­lia. Už to nie je len Li­nux niek­de v server­ovn­i, ale bo­ha­tý vý­ber pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií už tak­mer v kaž­dom seg­men­te IT sof­tvé­ru.

ADempiere ERP slovenská podpora

ADempiere ERP&CRM

 

The brand new template right here, right for you. JA Argo template is an outstanding solution for developing tech reviews website or perhaps a website for gadgets news.Template works smoothly on Joomlart T3 Framework and the customization turns into a unique design for the project