Bude kríza priať open source produktom?

(Publikovane v ITnews/Infoware)

Tak ako sa spo­ma­ľu­je rast eko­no­mík, aj vý­skum­ná a po­ra­den­ská spo­loč­nosť v ob­las­ti IT Gar­tner zni­žu­je svo­je od­ha­dy ras­tu vý­dav­kov na IT. Je tu však seg­ment, pri kto­rom sa ďa­lej pred­pok­la­dá dy­na­mic­ký rast. Open sour­ce sof­tvér sa pre­sa­dzu­je aj v ob­las­tiach, kde eš­te do­ne­dáv­na do­mi­no­va­li os­ved­če­ní do­dá­va­te­lia. Už to nie je len Li­nux niek­de v server­ovn­i, ale bo­ha­tý vý­ber pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií už tak­mer v kaž­dom seg­men­te IT sof­tvé­ru.

Čo to je open sour­ce a aké vý­ho­dy po­núk­ne zá­kaz­ní­kom?

Open sour­ce pro­jek­tom sa po­da­ri­lo upú­tať aj po­zor­nosť veľ­kých IT spo­loč­nos­tí, ako sú IBM, Goog­le ale­bo Orac­le. Dob­rý prík­lad je spo­loč­nosť IBM, kto­rá znač­ne pris­pe­la k vý­vo­ju rie­še­ní, ako je Ec­lip­se, Li­nux a mno­ho ďal­ších. Za dob­ro­voľ­ný­mi prís­pev­ka­mi tých­to spo­loč­nos­tí ťaž­ko hľa­dať služ­bu ve­rej­nos­ti, ale skôr stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia. Jed­na spo­loč­nosť mô­že za­pla­tiť vý­voj po­ža­do­va­nej fun­kcio­na­li­ty pre da­ný pro­dukt a dru­há za­sa mô­že za­pla­tiť vý­voj od­liš­nej fun­kcio­na­li­ty. Na zá­kla­de tej­to stra­té­gie ne­mu­sia spo­loč­nos­ti zno­va „vy­na­chá­dzať ko­le­so" a sú­čas­ne tak po­sil­ňu­jú open sour­ce ko­mu­ni­tu oko­lo da­né­ho pro­duk­tu.

 

 

hlavne menu.jpg

Obr. 1  Úvod­né me­nu sys­té­mu ADem­pie­re

Hlav­ný znak open sour­ce pro­duk­tov je voľ­ne dos­tup­ný zdro­jo­vý kód. Ten umož­ňu­je roz­ši­ro­va­nie sof­tvé­ru vo ve­rej­nos­ti. K open sour­ce pro­duk­tom sa zvyk­nú vy­tvá­rať ko­mu­ni­ty, kto­ré za­bez­pe­ču­jú ďal­šie roz­ši­ro­va­nie fun­kcio­na­li­ty a pod­po­ry pre da­ný sof­tvér. Si­la a veľ­kosť ko­mu­ni­ty pos­ky­tu­je is­tú in­for­má­ciu o ži­vo­tas­chop­nos­ti da­né­ho pro­jek­tu. A zá­kaz­ní­ko­vi po­nú­ka pri vý­be­re do­dá­va­te­ľa roz­ší­re­nia väč­šie mož­nos­ti na vý­ber ne­zá­vis­lých od­bor­ní­kov (freelan­ce­rov) ale­bo spo­loč­nos­tí špe­cia­li­zu­jú­cich sa na da­ný pro­dukt a za­bez­pe­ču­jú­cich pro­fe­sio­nál­nu pod­po­ru.

Vý­hod­né je, že zá­kaz­ník sa stá­va ma­ji­te­ľom rie­še­nia a aj v prí­pa­de ukon­če­nia spo­lup­rá­ce s pô­vod­ným do­dá­va­te­ľom mô­že ďa­lej rie­še­nie roz­ví­jať s ko­mu­ni­tou ale­bo si náj­de iné­ho do­dá­va­te­ľa služ­by.

Ďal­šia vý­ho­da open sour­ce pro­duk­tov je za­bez­pe­če­nie vy­so­kej kva­li­ty po­mo­cou efek­tív­ne­ho tes­to­va­nia. Kaž­dý pou­ží­va­teľ má mož­nosť bez­plat­ne vy­ko­nať spät­nú väz­bu na da­ný pro­dukt a in­for­mo­vať tak ko­mu­ni­tu o chy­bách, prí­pad­ných ne­dos­tat­koch da­né­ho pro­duk­tu a aj navr­hnúť rie­še­nie.

Ot­vo­re­ný zdro­jo­vý kód umož­ňu­je nie­len dy­na­mic­ké roz­ši­ro­va­nie fun­kcio­na­li­ty, ale aj rých­lu in­teg­rá­ciu jed­not­li­vých rie­še­ní. V praxi sa čas­to stre­tá­va­me s pre­po­je­nia­mi me­dzi top open sour­ce ERP a eCom­mer­ce sof­tvér­mi. Od­pa­da­jú tu li­cen­čné ob­me­dzenia a sof­tvér sa rých­lo adap­tu­je na pot­re­by zá­kaz­ní­ka.

Ne­ga­tív­ne as­pek­ty open sour­ce pro­duk­tov

Za ka­meň úra­zu sa vo všeo­bec­nos­ti v open sour­ce pro­duk­toch ozna­ču­je pod­po­ra. Tá má pri jed­not­li­vých open sour­ce pro­jek­toch rôz­ne for­my. Ide o pod­po­ru pros­tred­níc­tvom ko­mu­ni­ty, kto­rá je viac-me­nej za­dar­mo, ale bez ga­ran­cie. Na dru­hej stra­ne vzni­ka­jú pod­ni­ka­teľ­ské príl­eži­tos­ti pre po­ra­den­ské spo­loč­nos­ti, freelan­ce­rov. Pod­po­ra vy­ko­ná­va­ná da­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi je oh­ra­ni­če­ná zmluv­ný­mi pod­mien­ka­mi, pre­to sa jej kva­li­ta pri jed­not­li­vých pro­duk­toch mô­že di­amet­rál­ne lí­šiť.

Ďal­šia ne­vý­ho­da je zá­vis­losť vý­vo­ja od si­ly da­nej ko­mu­ni­ty. Ak sa z ko­mu­ni­ty vy­tra­tia kľú­čo­ví od­bor­ní­ci ale­bo kles­ne po­čet prívr­žen­cov, mô­že nas­tať stag­ná­cia vý­vo­ja.

Vý­voj open sour­ce čas­to če­lí ri­zi­ku frag­men­tá­cie vý­vo­ja, kto­rá pri­ná­ša ne­kon­tro­lo­va­teľ­ne vzni­ka­jú­ce ver­zie open sour­ce pro­duk­tu. Nás­led­ne sa ko­mu­ni­ta stá­va ne­jed­not­nou, čo vná­ša chaos do jed­not­li­vých ver­zií pro­duk­tu. Dô­vo­dom je ab­sen­cia glo­bál­ne­ho ria­de­nia pro­jek­tu, kto­rú sa do is­tej mie­ry sna­ží za­stu­po­vať ko­mu­ni­ta oko­lo da­né­ho pro­jek­tu.

Jed­not­li­vé ri­zi­ká open sour­ce ap­li­ká­cií sa da­jú eli­mi­no­vať vý­be­rom kva­lit­nej ko­mer­čnej pod­po­ry. Správ­ne vy­pra­co­va­né úvod­né štú­die a im­ple­men­tá­cia skú­se­ný­mi kon­zul­tan­tmi pri­ne­sú v ko­neč­nom dôs­led­ku zá­kaz­ní­ko­vi pro­dukt pl­ne po­rov­na­teľ­ný s pro­prie­tár­ny­mi rie­še­nia­mi, ale s pri­ja­teľ­nej­ším TCO (To­tal Cost of Owner­ship).

Na­sa­de­nie open sour­ce sof­tvé­ru v pod­ni­ko­vej sfé­re

Kan­ce­lár­ske ba­lí­ky

V dneš­nej do­be väč­ši­na spo­loč­nos­tí ucho­vá­va svo­je do­ku­men­ty v elek­tro­nic­kej po­do­be. Na ich tvor­bu a sprá­vu exis­tu­je množ­stvo kan­ce­lár­skych ba­lí­kov. K naj­pou­ží­va­nej­ším open sour­ce ba­lí­kom pa­tria Open Of­fi­ce a Lib­re Of­fi­ce, kto­ré dis­po­nu­jú po­dob­nou fun­kcio­na­li­tou ako pro­prie­tár­ny nás­troj Mic­ro­soft Of­fi­ce.

Ak sa spo­loč­nosť roz­hod­ne vy­uží­vať kan­ce­lár­sky ba­lík ty­pu open sour­ce, ušet­rí množ­stvo nák­la­dov. To­to roz­hod­nu­tie pri­ná­ša aj ri­zi­ko vy­uží­va­nia rôz­nych do­ku­men­to­vých for­má­tov. Po­kiaľ do­dá­va­teľ sof­tvé­ru a zá­kaz­ník vy­uží­va­jú rôz­ne for­má­ty do­ku­men­tov, čas­to nas­tá­va­jú prob­lé­my s kon­ver­ziou me­dzi jed­not­li­vý­mi for­mát­mi. Väč­ši­na prob­lé­mov spo­je­ných kon­ver­ziou jed­not­li­vý for­má­tov do­ku­men­tu sa tý­ka:

  • pre­vo­du ta­bu­liek,
  • for­má­to­va­nia textu (štý­ly),
  • vy­uží­va­nia ma­kier,
  • vy­uží­va­nia špe­ci­fic­kých fun­kcio­na­lít pre da­ný pro­dukt.

Naj­roz­ší­re­nej­ší je pro­dukt Mic­ro­soft Of­fi­ce, pre­to je väč­ši­na spo­loč­nos­ti nú­te­ná si ho za­kú­piť. Na­priek veľ­mi po­dob­nej fun­kcio­na­li­te sa open sour­ce kan­ce­lár­ske ba­lí­ky ne­raz pou­ží­va­jú len ako do­čas­ná náh­ra­da pro­prie­tár­ne­ho pro­duk­tu Mic­ro­soft Of­fi­ce.

Pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my

Pod­ni­ko­vé in­for­mač­né sys­té­my na­chá­dza­jú up­lat­ne­nie hlav­ne v ob­las­ti úč­tov­níc­tva, fak­tu­rá­cie, prie­my­sel­nej vý­ro­by a v skla­doch. V sú­čas­nos­ti exis­tu­je množ­stvo pod­ni­ko­vých sys­té­mov za­lo­že­ných na bá­ze open sour­ce. K naj­zná­mej­ším so sil­nou ko­mu­ni­tou pa­tria ADem­pie­re, Com­pie­re, Ope­nERP.

Z uve­de­ných open sour­ce pod­ni­ko­vých rie­še­ní má na Slo­ven­sku ši­ro­kú pod­po­ru iba ADem­pie­re. Je to pl­ne open sour­ce sys­tém.

ADem­pie­re ERP

ADem­pie­re je pro­jekt vy­chá­dza­jú­ci z li­cen­cie GPLII. To zna­me­ná, že ide o úpl­ný open sour­ce mo­del vý­vo­ja. Ko­mu­ni­ta oko­lo pro­jek­tu ADem­pie­re po­zos­tá­va hlav­ne z pro­fe­sio­nál­nych spo­loč­nos­tí, kto­ré za­lo­ži­li alian­ciu na pod­po­ru ADem­pie­re v Če­chách i na Slo­ven­sku. Zá­ro­veň sa te­ší aj pod­po­re z aka­de­mic­kej pô­dy (napr. Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky Ma­sa­ry­ko­vej uni­ver­zi­ty, kde na té­mu ADem­pie­re vzni­ka­jú di­plo­mo­vé prá­ce a zá­ro­veň sa po­die­ľa­jú sa na vý­vo­ji a lo­ka­li­zá­cii pro­duk­tu). Už exis­tu­jú­ce im­ple­men­tá­cie v slo­ven­ských a če­ských spo­loč­nos­tiach dá­va­jú pred­pok­lad na ďal­ší roz­voj ADem­pie­re a hod­no­tí­me ho ako naj­per­spek­tív­nej­ší open sour­ce pro­jekt ERP u nás. Sys­tém má in­tui­tív­ny cha­rak­ter a po­nú­ka pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vé me­nu (obr. 1).

Com­pie­re

Je to pro­jekt s kom­bi­no­va­ným li­cen­čným mo­de­lom. Na roz­diel od ADem­pie­re pri­chá­dza s via­ce­rý­mi ver­zia­mi rie­še­nia - ko­mu­nit­nou a ko­mer­čnou. Ko­mu­nit­ná ver­zia po­nú­ka zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu v roz­sa­hu po­trieb men­šej spo­loč­nos­ti. Roz­sa­hom fun­kcio­na­li­ty je po­rov­na­teľ­ný s ADem­pie­re, aj keď niek­to­ré z mo­du­lov na roz­ší­re­nie fun­kcio­na­li­ty sú za­lo­že­né na ko­mer­čnom mo­de­li. Vý­hod­né mô­že byť to, že je dis­tri­buo­va­ný sie­ťou cer­ti­fi­ko­va­ných ob­chod­ných par­tne­rov, kto­rí mu­sia spĺňať prís­ne kri­té­riá. Zá­kaz­ník tak má zá­ru­ku vy­ško­le­né­ho vý­vo­jo­vé­ho tí­mu.

Tomáš Lajčin.jpg To­máš Laj­čin
Pro­jek­to­vý ma­na­žér/sof­tvé­ro­vý
ar­chi­tekt, ZI­TEC, s.r.o., Bra­tis­la­va

 

Publikovane v ITnews